/** * Post API: Walker_PageDropdown class * * @package WordPress * @subpackage Post * @since 4.4.0 */ /** * Core class used to create an HTML drop-down list of pages. * * @since 2.1.0 * * @see Walker */ class Walker_PageDropdown extends Walker { /** * What the class handles. * * @since 2.1.0 * @var string * * @see Walker::$tree_type */ public $tree_type = 'page'; /** * Database fields to use. * * @since 2.1.0 * @var array * * @see Walker::$db_fields * @todo Decouple this */ public $db_fields = array( 'parent' => 'post_parent', 'id' => 'ID', ); /** * Starts the element output. * * @since 2.1.0 * * @see Walker::start_el() * * @param string $output Used to append additional content. Passed by reference. * @param WP_Post $page Page data object. * @param int $depth Optional. Depth of page in reference to parent pages. Used for padding. * Default 0. * @param array $args Optional. Uses 'selected' argument for selected page to set selected HTML * attribute for option element. Uses 'value_field' argument to fill "value" * attribute. See wp_dropdown_pages(). Default empty array. * @param int $id Optional. ID of the current page. Default 0 (unused). */ public function start_el( &$output, $page, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) { $pad = str_repeat( ' ', $depth * 3 ); if ( ! isset( $args['value_field'] ) || ! isset( $page->{$args['value_field']} ) ) { $args['value_field'] = 'ID'; } $output .= "tn"; } } Regulamin - Hidone

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI HIDONE

 1. Czym jest ten dokument?
  1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez aplikację HiDone (dalej zwaną „HiDone” lub „Aplikacją”). Znajdziesz w nim m.in. opis usług dostępnych w Aplikacji (dalej zwanych „Usługami”) i technicznych wymagań korzystania z Aplikacji, zasad na jakich umowa między nami a Tobą jest zawierana i rozwiązywana oraz warunków składania reklamacji. Stanowi on umowę pomiędzy Tobą a nami i określa nasze i Twoje prawa i obowiązki.
  2. Korzystając z Aplikacji zgadzasz się na warunki umowy określone w Regulaminie, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji powinieneś uważnie go przeczytać. Nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji, jeśli nie akceptujesz Regulaminu.
  3. Niniejszy dokument jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną wymaganym przez art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), który stanowi implementację Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („Dyrektywa o handlu elektronicznym”).
  4. Udostępniamy Ci Regulamin nieodpłatnie, pod adresem www.hidone.com/regulamin. Tam możesz go w każdej chwili znaleźć, odtworzyć i zachować – np. zapisać w pamięci urządzenia lub wydrukować.
 2. Definicje.
  1. Billon – spółka zarejestrowana w Polsce pod firmą Billon Digital Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Jana Pawła II 29, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000729069, NIP: 5272849350, REGON: 380027036.
  2. HiDone – spółka zarejestrowana w Polsce pod firmą HiDone Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-327), przy ul. Kopińskiej 31/24, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000693375, NIP 7252235410, REGON 368593816.
  3. Aplikacja HiDone / Aplikacja – platforma prowadzona przez HiDone, służąca do publikowania Ofert oraz do pośredniczenia przy zawieraniu umów dotyczących wykonania usług w niej określonych oraz komunikacji między Użytkownikami, dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne,
  4. Oferta - propozycja zawarcia Umowy zlecenia na warunkach określonych przez Wykonawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanych usług,
  5. Zlecenie – zaakceptowany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę zakres usługi do wykonania, wynikający z umieszczonej w Aplikacji HiDone Oferty i jej przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu,
  6. Umowa zlecenia – zawarta pomiędzy Użytkownikami umowa w zakresie realizacji określonego Zlecenia (wynikająca ze złożonej i zaakceptowanej Oferty oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określająca prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Użytkowników w ramach zasad funkcjonowania Aplikacji HiDone,
  7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez HiDone w ramach Aplikacji, mogąca występować bądź to w roli Zleceniodawcy, bądź w roli Wykonawcy,
  8. Wykonawca – Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Aplikacji HiDone możliwość wykonania oraz wykonujący określone usługi w ramach Zlecenia,
  9. Zleceniodawca – Użytkownik składający propozycję wykonania określonych usług w odpowiedzi na Ofertę potencjalnego Wykonawcy oraz zlecający określone usługi w ramach Zlecenia,
  10. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Aplikacji HiDone na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Aplikacji, umożliwiający pełne korzystanie z Aplikacji oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Aplikacji, chroniony za pomocą adresu mailowego oraz hasła.
  11. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w zakresie umożliwiania przyjmowania płatności w imieniu Wykonawców od Zleceniodawców, określony w punkcie 23.
 3. Kim jesteśmy?
  1. Jesteśmy zarejestrowaną w Polsce spółką pod firmą HiDone Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Kopińskiej 31/24, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000693375, NIP 7252235410, REGON 368593816. W Regulaminie określamy siebie zwrotem „HiDone”, „my”, „nas”, „nasz”.
  2. Billon Digital Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Jana Pawła II 29, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejnowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000729069, NIP: 5272849350, REGON: 380027036 współadministruje Aplikacją wyłącznie w zakresie przyjmowania płatności od Zleceniodawców na rzecz Wykonawców i HiDone.
 4. Co robimy?
  1. Dostarczamy Ci Aplikację, w ramach której udostępniamy Ci nasze usługi w postaci świadczenia usług elektronicznych, polegających na kojarzeniu ze sobą użytkowników (Zleceniodawców i Wykonawców), umożliwieniu korzystania z Aplikacji HiDone, a także świadczenia innych usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Za pomocą naszej Aplikacji ułatwiamy Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, określamy w ramach niniejszego Regulaminu prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, występując w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami, w tym umożliwiamy Użytkownikom dokonanie płatności za wykonaną usługę (przy udziale Billon oraz Operatora płatności) oraz pełną komunikację pomiędzy nimi przy pomocy naszej Aplikacji.
 5. Warunki korzystania z Usług
  1. Aby korzystać z Aplikacji, musisz być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Jako Użytkownik (Zleceniodawca lub Wykonawca) dla korzystania z Aplikacji HiDone, powinieneś w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:
   1. będziesz przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. wyrażasz zgodę i akceptujesz fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem nas, ale kreuje również bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, w tym odpowiedzialność Wykonawcy względem Zleceniodawcy za jakość i sposób wykonania Zleconych usług, z wyłączeniem naszej odpowiedzialności w tym zakresie;
   3. dokładnie zapoznałeś się z treścią niniejszego Regulaminu, znany jest Ci charakter naszego uczestnictwa w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z Aplikacji HiDone oraz zamieszczania w nim Ofert i zawierania Zleceń, nie zgłaszasz w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag.
  3. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, warunkuje możliwość zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z nami umowy o świadczenie usług w Aplikacji HiDone, na podstawie której możesz korzystać z Aplikacji.
  4. Oddzielne oświadczenia, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, będą w każdym wypadku dobrowolne, wyraźne i jednoznaczne. Złożenie danego oświadczenia w postaci elektronicznej następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.
  5. Działając jako Zleceniodawca niniejszym oświadczasz i potwierdzasz, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług bądź innych obowiązków przez Wykonawcę, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Ciebie – Zleceniodawcy, ponosić będzie wyłącznie Wykonawca, a tym samym, że jako Zleceniodawca nie będziesz kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem nas, zrzekając się z tego tytułu roszczeń wobec HiDone oraz Billon. W przypadku zamiaru skierowania przez Ciebie do Wykonawcy określonych roszczeń z pominięciem komunikacji za pomocą Aplikacji HiDone, udzielimy Tobie – Zleceniodawcy, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Wykonawcy oraz realizowanego Zlecenia.
  6. Działając jako Wykonawca oświadczasz i przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania usług, w tym ewentualną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte ich wykonanie. Wyrażasz tym samym zgodę, abyśmy przekazali Zleceniodawcy, na jego żądanie, informacje o Twojej osobie, oraz przekazali dokumentację dotyczącą realizowanego Zlecenia, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio do Ciebie - Wykonawcy. Ponadto, w przypadku poniesienia przez HiDone lub Billon jakichkolwiek bezpośrednich szkód, opłat lub innych kosztów związanych z nieprawidłowym wykonaniem lub brakiem wykonania przez Ciebie usług (w szczególności reklamacji realizowanych za pośrednictwem agentów rozliczeniowych obsługujących płatność karta), zobowiązujesz się do ich naprawienia w terminie 7 dni od daty otrzymania stosowanego wezwania od HiDone lub Billon.
  7. Jako Użytkownik oświadczasz i potwierdzasz, że zobowiązujesz się regulować wszelkie należne świadczenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych wynikające z zawartej Umowy zlecenia (w szczególności podatki i składki ZUS) oraz wystawiać wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności rachunki, faktury) związane z zawartą Umową zlecenia. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez Użytkownika, nie będziesz kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem nas, zrzekając się z tego tytułu roszczeń wobec HiDone oraz Billon.
  8. Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ofert opublikowanych w Aplikacji HiDone, realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej, określone i podane w Aplikacji.
  9. Użytkownicy, którzy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Aplikacji HiDone, nie mogą rozliczać transakcji poza Aplikacją. Jeśli naruszysz powyższe zobowiązanie, ponosić będziesz wobec nas pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności będziesz zobowiązany do uiszczenia na rzecz HiDone odszkodowania z tytułu utraconych przez nas korzyści.
  10. Wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji HiDone jest zabronione.
  11. Jako Wykonawca oświadczasz, że wszelkie usługi zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa. Z tytułu niniejszego oświadczenia jako Wykonawca ponosisz wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym Zleceniodawca ma prawo żądać od Ciebie – Wykonawcy, odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa
  12. Wszelka komunikacja między HiDone oraz Billon a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Aplikacji HiDone lub poprzez pocztę elektroniczną – na adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury Rejestracji lub podany przez Użytkownika adres pocztowy.
 6. Wymagania techniczne
  1. Aby korzystać z Aplikacji HiDone, powinieneś posiadać urządzenie mobilne (telefon komórkowy, tablet) z dostępem do Internetu oraz systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej albo z systemem iOS w wersji 10.2 lub nowszej.
  2. W ramach świadczenia usług nie zapewniamy urządzeń niezbędnych do korzystania z Usług, nie ponosimy odpowiedzialności za koszty połączeń telekomunikacyjnych, ani też za inne koszty, które możesz ponieść w związku ze spełnianiem wymagań technicznych korzystania z Aplikacji
 7. Standardy
  1. Zobowiązujemy się świadczyć Usługi w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Aplikacji
  2. Chronimy Twoje dane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści poufnych, wykorzystując odpowiednie techniki, w tym certyfikat SSL DV nadany przez Let’s Encrypt i odpowiednie zabezpieczenia przed atakami. Korzystanie z Usług w sposób określony w Regulaminie nie powoduje dla Ciebie szczególnych zagrożeń.
  3. Możemy wysyłać Ci powiadomienia „push”. Możesz wyłączyć lub ponownie włączyć powiadomienia „push” w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym
  4. Podając nam swoje dane wymagane przy rejestracji Konta oraz przekazując wszelkie inne informacje w toku realizacji Usług zapewniasz, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne. Jeśli dane te ulegną zmianie, powinieneś poinformować nas o tym przez zaktualizowanie danych w ustawieniach Konta.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do:
   1. Odmowy świadczenia Usług, jeśli naruszasz Regulamin, w tym do zawieszenia Twojego konta na okres 7 dni bądź na czas nieokreślony do odwołania;
   2. Zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie;
   3. Usuwania w całości lub części treści przesyłanych przez Ciebie w Aplikacji, jeżeli naruszają Regulamin.
  6. Podczas korzystania z Aplikacji zabronione jest:
   1. Przesyłanie treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub treści które naruszają prawa nasze lub osób trzecich;
   2. Wykorzystywanie Aplikacji w celu publikacji reklam, wysyłania wiadomości niechcianych, szkodliwych, „łańcuszków”;
   3. Podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji (w tym w celu nałożenia nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na naszą infrastrukturę
   4. Wykorzystywanie Aplikacji w celu wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania);
   5. Podejmowanie prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych;
   6. prowadzenie nielegalnych działań lub zawieranie nielegalnych transakcji za pośrednictwem Aplikacji, w tym w szczególności związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
  7. Informujemy Cię, że w wypadkach naruszenia Regulaminu będziemy wykonywać ciążące na nas obowiązki wynikające z obowiązującego prawa, w szczególności zastosujemy się do decyzji sądów i odpowiednich instytucji w kwestii usunięcia danych, ujawnienia tożsamości bądź miejsca przebywania osób.
 8. Rodzaje Usług dostępnych w Aplikacji
  1. Poprzez Aplikację świadczymy następujące Usługi:
   1. Usługę „Konto”;
   2. Usługę „Oferty”;
   3. Usługę „Treści Użytkownika”;
   4. Usługę „Treści dodatkowe”;
 9. Konto. Rejestracja.
  1. Do korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji wymagane jest posiadanie Konta (zawarcie umowy o świadczenie usługi „Konto")
  2. Aby założyć Konto, musisz dokonać rejestracji, czyli:
   1. Podać dane wskazane w formularzu rejestracyjnym,
   2. Zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności,
   3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  3. Umowa o świadczenie usługi ”Konto” jest zawarta z chwilą, z którą otrzymałeś/aś od nas e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Umowa obowiązuje przez czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
  4. Możemy usunąć Twoje Konto w przypadku, gdy:
   1. Naruszasz postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzystasz z Aplikacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.
   2. Nie zaakceptowałeś zmian wprowadzanych w Regulaminie.
  5. O usunięciu Konta poinformujemy Cię w wiadomości e-mail.
  6. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi „Konto”.
  7. Jesteś zobowiązany do utrzymania w tajemnicy danych dostępu do Twojego Konta i dołożenia najwyższej staranności, aby nie dopuścić do ich utraty lub pozyskania przez osoby trzecie. W przypadku uzyskania dostępu przez osobę trzecią lub innego naruszenia bezpieczeństwa danych dostępu powinieneś/powinnaś niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek udostępnienia nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim, chyba że udostępnienie wynika z naszej winy.
  8. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, możemy utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości.
 10. Oferty
  1. Udostępniamy Tobie odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia zamieszczania Ofert oraz zawierania Umów zleceń dotyczących przedmiotu Oferty na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Oferta może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do wykonania usług wskazanych w Ofercie.
  3. Charakter naszego uczestnictwa w transakcjach zawieranych w ramach Aplikacji HiDone określają zapisy zawarte w pkt 5 oraz 17 niniejszego Regulaminu, tym samym nie udzielamy jakiejkolwiek rękojmi za wady fizyczne lub prawne (wyłączona jest nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne), nie składamy żadnych deklaracji ani nie gwarantujemy, że Zlecenie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, że potencjalny Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, doświadczenie pozwalające w sposób należyty wykonać określone Zlecenie. Tym samym decyzje w zakresie akceptacji Oferty wykonania określonych usług przez konkretnego Wykonawcę, jako Zleceniodawca ponosisz na własny koszt i ryzyko, a ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, jako Zleceniodawca będziesz kierował wyłącznie wobec Wykonawcy.
  4. Treść Oferty powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości usług, które mają być przedmiotem Zlecenia. Oferta powinna być możliwa do oceny przez Zleceniodawcę oraz nie może zawierać danych kontaktowych do Wykonawcy (jedyną dopuszczalną formą kontaktu jest system komunikacji Aplikacji HiDone).
  5. Ofertę powinieneś umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kategorii Oferty wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Oferty w błędnej kategorii.
  6. Jako Użytkownik ponosisz pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jesteś odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
  7. Oferta pochodzi od Użytkownika. Nie ingerujemy w treści Ofert oraz nie dokonujemy w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10.9
  8. Treść Oferty, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę HiDone.
  9. Zastrzegamy sobie możliwość ukrywania fragmentów Ofert bądź ich usuwania w całości, jeżeli z jakichkolwiek powodów uznamy, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź inne obowiązujące normy prawne.
  10. W celu zamieszczenia Oferty, powinieneś stworzyć i zatwierdzić opis Oferty, określający istotne postanowienia wykonywanego Zlecenia, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Oferty dostępnego w Aplikacji – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a zaproponowane wynagrodzenie nie może być rażąco zaniżone w stosunku do średnich rynkowych stawek za wykonanie przedmiotu Zlecenia.
  11. Jako Zleceniodawca akceptujesz propozycję wykonania Zlecenia poprzez skorzystanie z dostępnego w Aplikacji odpowiedniego narzędzia
  12. Publikacja Oferty kończy się w następujących sytuacjach:
   1. z chwilą wyboru Wykonawcy usługi, czynności bądź dzieła przez Zleceniodawcę,
   2. po upływie terminu publikacji Oferty ustalonego przez Wykonawcę,
   3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Oferty przez Wykonawcę.
 11. Realizacja Zlecenia
  1. W przypadku, gdy Oferta Wykonawcy zostanie zaakceptowana przez Zleceniodawcę, pomiędzy Użytkownikami dochodzi do zawarcia Umowy o treści ustalonej przez Użytkowników w Ofercie (dochodzi do zawarcia Umowy zlecenia), stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Wykonawca powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy.
  2. Celem zabezpieczenia opłaty, z chwilą zawarcia pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą Umowy Zlecenia, przy pomocy instrumentu płatniczego (karty płatniczej bądź kredytowej) na rachunku bankowym Zleceniodawcy Operator płatności działając na nasz wniosek zablokuje środki odpowiadające równowartości wynagrodzenia za wykonanie danej usługi w całości. Rezerwacja usługi jest możliwa tylko po skutecznym zablokowaniu odpowiedniej kwoty.
  3. W momencie wykonania Zlecenia, środki pieniężne odpowiadające wartości wykonanej usługi pobierane są przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego z rachunku bankowego Zleceniodawcy i przesyłane do Billon, a następnie dzielone pomiędzy wynagrodzenie Usługodawcy oraz opłatę serwisową HiDone oraz przekazywane odpowiednio na rachunek bankowy Wykonawcy oraz rachunek bankowy HiDone.
  4. Jeśli ostateczny koszt usługi będzie wyższy niż wynikający z rezerwacji usługi (np. dłuższy czas wykonywania zlecenia), z rachunku bankowego Zleceniodawcy zostanie pobrana dodatkowa kwota będąca róznicą pomiędzy zablokowanymi srodkami podczas rezerwacji usługi a ostateczną ceną usługi.
  5. Jeśli ostateczny koszt usługi będzie niższy niż wynikający z rezerwacji usługi (np. krótszy czas wykonywania zlecenia), na kartę Zleceniodawcy zostanie zwrócona kwota będąca różnicą pomiędzy zablokowanymi środkami podczas rezerwacji usługi a ostateczną ceną usługi.
  6. Jesteśmy uprawnieni do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy (nie pobierania środków z rachunku bankowego Zleceniodawcy) jedynie w takich sytuacjach, kiedy niewykonanie Zlecenia przez Wykonawcę ma charakter oczywisty. Wstrzymanie płatności może być równoznaczne z usunięciem lub zablokowaniem konta Wykonawcy.
  7. Dalsze zastrzeżenia czy też roszczenia Zleceniodawcy (w tym m.in. roszczenia o obniżenie ceny danego Zlecenia lub jej zwrot w całości lub w części) w stosunku do Wykonawcy związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Zlecenia powinny być realizowane bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do nas. Zobowiązujemy się jednak udzielić Użytkownikom pełnego dostępu do dokumentów i informacji związanych z realizacją przedmiotowego Zlecenia, które będą w naszym posiadaniu.
  8. W celu umożliwienia zweryfikowania umiejętności i referencji danego Wykonawcy, umożliwiamy Użytkownikom dodawanie opinii na temat pracy danych Wykonawców, które to będą dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu.
 12. Treści Użytkownika
  1. W ramach Usługi „Treści Użytkownika” możemy umożliwić Ci zamieszczanie w Aplikacji opinii, porad, ocen, statystyk, komentarzy, komunikatów, obrazów, zdjęć (w tym zdjęć profilowych), i innych treści (dalej zwanych „Treściami Użytkownika”).
  2. Treści Użytkownika możesz zamieszczać tylko, jeśli dokonałeś rejestracji, po zalogowaniu do Kont
  3. Umowa o świadczenie usługi „Treści Użytkownika” jest zawarta z chwilą, z którą przesłałeś Treści Użytkownika poprzez Aplikację. Umowa obowiązuje przez czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Ciebie ze skutkiem natychmiastowym przez wykorzystanie odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji (usunięcie Treści Użytkownika), zaś przez nas jeżeli wystąpiły ku temu ważne powody, w drodze oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego przez e-mail, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Możemy również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku, gdy naruszasz Regulamin. Oprócz tego, Ty możesz rozwiązać umowę w sposób opisany w pkt 24.1. Regulaminu, jeśli nie zaakceptujesz wprowadzanych przez nas zmian Regulaminu.
  4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi „Treści Użytkownika” powoduje co do zasady usunięcie Twoich Treści Użytkownika (w tym Twoich komentarzy i ocen) z Aplikacji i z naszych serwerów. Wyrażasz zgodę i akceptujesz, że po rozwiązaniu umowy zostaną one trwale usunięte i nie będziesz miał do nich dostępu, w szczególności nie będziesz mógł ich odtworzyć ani zapisać. Może się zdarzyć, że po usunięciu Konta Twoje Treści (np. komentarze) będą nadal dostępne w Aplikacji, ale nigdy nie będą powiązane z Twoim Kontem ani nazwą użytkownika.
  5. Usługa „Treści Użytkownika” jest ściśle związana z usługą prowadzenia Konta. Oznacza to, że Umowa o świadczenie usługi „Treści Użytkownika” rozwiązuje się najpóźniej z chwilą usunięcia Konta.
  6. Zamieszczając w Aplikacji Treści Użytkownika oświadczasz, że jesteś ich twórcą, i/lub, że przysługują Ci autorskie prawa majątkowe lub uzyskałeś/-aś od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji i upoważnień lub wszelkie inne upoważnienia niezbędne do wykonania usługi „Treści Użytkownika”, oraz, że udostępnienie Treści Użytkownika nie narusza żadnych praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej, znaków towarowych, praw do wizerunku oraz praw do prywatności).
  7. Zamieszczając w Aplikacji Treści Użytkownika udzielasz nam nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystywania, powielania, publikowania, modyfikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, odtwarzania, wyświetlania, wprowadzania do obrotu Treści Użytkownika w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnych technologii, a także tworzenia na ich podstawie opracowań w celach promocyjnych, reklamowych, marketingowych, na potrzeby badania rynku, opinii klienta, kontroli jakości i we wszelkich innych zgodnych z prawem celach.
  8. Pamiętaj, że wszelkie zamieszczone przez Ciebie Treści Użytkownika będą publicznie dostępne i widoczne dla wszystkich użytkowników Aplikacji, a ich odbiorcy mogą powiązać je z Twoją osobą. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie skutki zamieszczenia Treści Użytkownika, w tym za poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie szkody wynikające z naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innych praw
  9. Nie odpowiadamy za prawdziwość, rzetelność, kompletność ani zgodność z prawem Treści Użytkownika. Opinie wyrażone w Treściach Użytkownika nie stanowią naszych opinii. Zastrzegamy sobie prawo do edytowania, odmawiania publikacji, usuwania i monitorowania Treści Użytkownika niezgodnych z Regulaminem.
 13. Treści dodatkowe
  1. W ramach Usługi „Treści dodatkowe” możemy udostępnić Ci w Aplikacji teksty, artykuły, obrazy, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, utwory muzyczne i inne treści (dalej zwane „Treściami Dodatkowymi”).
  2. Dostęp do Treści Dodatkowych uzyskujesz tylko, jeśli dokonałeś rejestracji, po zalogowaniu do Konta. Usługa ta ma charakter jednorazowy i trwa przez czas wyświetlania Treści Dodatkowych.
  3. Możesz korzystać z Treści dodatkowych jedynie w granicach określonych w punkcie 16 Regulaminu.
 14. Opłaty
  1. Część usług w ramach Aplikacji HiDone świadczonych jest przez nas odpłatnie.
  2. Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest opłata serwisowa (nasze wynagrodzenie) doliczana do Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane Zlecenie. Łączna kwota do zapłaty za Zlecenie (obejmująca nasze wynagrodzenie) każdorazowo zostanie Tobie przedstawiona przed akceptacją przystąpienia do zawarcia Umowy Zlecenia.
 15. Odstąpienie od umowy
  1. Jeśli jesteś Konsumentem (korzystasz z Aplikacji w celach niezwiązanych z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową), to masz prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć nam m.in. pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w Regulaminie. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług nie wpływa na obowiązek uiszczenia zapłaty za Zlecenia wykonane w przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Możesz skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy licencji, o której mowa w pkt 16 Regulaminu, ponieważ rozpoczynasz korzystanie z licencji za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaliśmy Cię o utracie prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), stanowiącego implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2011.304.64 z dnia 2011.11.22).
 16. Prawa własności intelektualnej
  1. Gdy pobierasz Aplikację z platformy GooglePlay lub AppStore i instalujesz ją na urządzeniu, udzielamy Ci nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niezbywalnej, niewyłącznej i odwołalnej licencji bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Aplikacji w celu jej instalowania na urządzeniach mobilnych i osobistego korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem
  2. Aplikacja jest naszą własnością. Korzystanie z Aplikacji na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Ciebie części lub całości ww. praw własności intelektualnej. Baza danych Aplikacji, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy i treści dostępne w Aplikacji o cechach utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej i pochodzące od nas, są naszą wyłączną własnością intelektualną (lub własnością naszych licencjodawców). Obejmuje to w szczególności treści, znaki słowne lub graficzne, nazwy, obrazy, grafiki, filmy, dźwięki, dane, projekty, kody źródłowe, a także ich wybór, połączenie, układ oraz zmiany, funkcjonalności i usługi dostępne w Aplikacji. To samo dotyczy praw podmiotów trzecich do treści udostępnianych w Aplikacji.
  3. Możesz wykorzystywać Aplikację i dane w niej zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. Oznacza to, że m.in. nie masz prawa do
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Aplikacji;
   2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Aplikacji, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Aplikacji w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku;
   3. udostępniania dostępu do Aplikacji oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
   4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Aplikacji;
   5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Aplikacji;
   6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Aplikacji za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 17. Odpowiedzialność
  1. Z uwagi na fakt, że występujemy w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Wykonawców i Zleceniodawców, oraz że nie uczestniczymy w faktycznej realizacji określonych usług oraz w negocjacjach pomiędzy Użytkownikami w zakresie warunków realizacji tychże usług, a występujemy w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący oraz zapewniający możliwość korzystania z Aplikacji HiDone, nie ponosimy odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług bądź innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników względem innych Użytkowników.
  2. Jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Wykonawców i Zleceniodawców, nie uczestniczący w realizacji określonych usług, nie ponosimy odpowiedzialności za uiszczanie przez Użytkowników wszelkich świadczeń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych (w szczególności podatków i składek ZUS) wynikających z zawartej Umowy zlecenia oraz nie ponosimy odpowiedzialności za wystawianie przez Użytkowników dokumentów wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności rachunków i faktur) związanych z zawartą Umową zlecenia.
  3. Nie odpowiadamy również za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów, ingerencji osób trzecich bądź innych zdarzeń losowych.
  4. Podmioty niezależne od nas mogą zamieszczać w Aplikacji reklamy za pośrednictwem odsyłaczy (linków), banerów itp. Nie mamy kontroli nad treściami dostępnymi w serwisach tych podmiotów i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu ich ofert, informacji ani czynności. Podejmując decyzję o podjęciu czynności zalecanych w takiej reklamie, czynisz to wyłącznie na własne ryzyko.
  5. Odpowiedzialność Billon ograniczona jest do obsługi płatności Zleceniodawcy na rzecz Wykonawcy.
 18. Reklamacje
  1. Możesz złożyć reklamację jeżeli uważasz, że:
   1. świadczymy Usługi niezgodnie z Regulaminem;
   2. świadczone przez nas Usługi są złej jakości;
   3. Twoje prawa zostały naruszone poprzez świadczone przez nas Usługi.
  2. Reklamację możesz wnieść w drodze elektronicznej, wysyłając nam e-mail na adres kontakt@hidone.com
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
   1. Twoje imię i nazwisko;
   2. Twój adres e-mail;
   3. Powód reklamacji, na przykład wskazanie w jaki sposób zostały naruszone Twoje prawa lub z jakiego powodu uważasz, że Usługi są złej jakości;
   4. Zwięzły opis roszczenia
   5. Jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
  4. Rozpatrzymy Twoją reklamację najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści. Odpowiedzi udzielimy na adres e-mail, z którego wysłałeś reklamację.
 19. Obowiązujące prawo
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 20. Spory
  1. Jeśli jesteś Konsumentem, to masz możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z umów. W przypadku gdy korzystasz z Aplikacji na terenie Polski, masz prawo m.in. do:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
  2. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług o świadczenie usług elektronicznych w ramach Aplikacji będą poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla naszej siedziby. Nie dotyczy to sporów pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia – te spory powinny być rozstrzygane pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą we własnym zakresie.
  3. Jeśli jesteś Konsumentem, spory pomiędzy Tobą a nami mogą być także rozstrzygane przed sądami państwa, w których masz miejsce zamieszkania (jeśli powszechnie obowiązujące przepisy prawa na to zezwalają).
 21. Dane osobowe
  1. Wszelkie Twoje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.
 22. Kontakt
  1. Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail, na adres kontakt@hidone.com
 23. Operator płatności
  1. Operatorem płatności świadczącym usługi płatnicze w zakresie umożliwiania przyjmowania płatności w imieniu Wykonawców od Zleceniodawców jest eCard S.A., działający jako niezależny dostawca usług płatniczych.
  2. Zasady realizacji wskazanej wyżej usługi płatniczej dostępne są na stronie
  3. Dostępne formy płatności:
   1. Karty płatnicze:
    1. Visa,
    2. Visa Electron,
    3. MasterCard,
    4. MasterCard Electronic,
    5. Maestro.
 24. Postanowienia końcowe
  1. Możemy zmienić Regulamin w każdym czasie, o ile zaistnieje ku temu ważna przyczyna, np. jeśli zmienią się nasze dane, zmodyfikujemy zakres dotychczasowych usług, wprowadzimy nowe usługi lub rozwiązania techniczne albo z uwagi na wymogi obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Regulaminu poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wejściem w życie, poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu w Aplikacji oraz poprzez przesłanie Ci wiadomości e-mail informującej o zmianach (jeśli posiadamy Twój adres e-mail). Jeśli nie zaakceptujesz zmian, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, informując nas o tym nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości. Do chwili rozwiązania umowy nie będziesz związany nowym brzmieniem Regulaminu, chyba, że zmiana jest wymagana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Jeśli w ciągu 14 dni nie poinformujesz nas, że nie akceptujesz zmian Regulaminu, uznamy, że wyrażasz na nie zgodę i od dnia wejścia w życie zmian będą Cię obowiązywały nowe warunki.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku
  3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z aplikacji HiDone

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_____________________

(data i miejscowość)

_____________________

(imię i nazwisko Konsumenta)

_____________________

_____________________

_____________________

(adres Konsumenta)

HiDone Sp. z o.o.

ul. Kopińska 31/24, 02-327 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

zawartej dnia _____________________________________ o świadczenie następujących usług:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.